オランダ語 独学のすゝめ

オランダ語は独学で習得出来る。情報さえあれば。

NT2 voorbereidexamen解説〜2009/lezen・大問8〜

スポンサーリンク


スポンサーリンク


f:id:tatsuki_11_13:20180418012037p:plain

Voorbeeldexamens Programma II 2009 - Staatsexamens Nt2

こちらからダウンロードできる、NT2-2(2009)のリーディングの過去問の解説です。
このページは大問8のみの解説です。

 

DEEL I: ADMINISTRATIE EN FINANCIËN
Hoofdstuk 1: INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD
1. Toelatingseisen/toelating zonder de wettelijk verplichte vooropleiding
Om tot een hogeschool te worden toegelaten is een vwo-, havo-, of mbo-diploma nodig. Soms zijn genoemde diploma’s niet voldoende omdat het vakkenpakket niet aan de eisen voldoet. Een overzicht van de vakkenpakketeisen voor het studiejaar 2007-2008 staat in de ‘Instroomwijzer’. De Instroomwijzer is bij het Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing (CBAP) te verkrijgen.

・訳
パート1:管理と財政
1章:登録と授業料
1、入学要件/法律的な義務の事前教育なしでの入学
高等職業専門学校への入学許可には、vwo,havo,mboの学位が必要です。時々、これらの学位は専門内容が要件を満たさないことから十分ではないことがあります。2007/2008年度の教育内容要件の概要は流入指針に載っています。流入指針は申込・対応中央局で取得できます。

 

・解説
Toalatenは認可する、認めるという意味ですが、入学許可もtoalatenに含まれます。

 

オランダの高校にはいくつかの教育種別があり、
一般的にUniversiteit(大学)のWO(Wetenschappelijk Onderwijs=大学教育課程)に入学する普通教育がVWO(Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs=大学進学教育)
Hogeschool(高等職業専門学校)のHBO(Hoger Beroep Onderwijs)に一般的に進む職業教育がHAVO(Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs=上級一般中等教育)、
中等職業専門学校のMBO(Middelbare Beroep Onderwijs)に進学するVMBO(Voorbereidend Middelbare Beroep Onderwijs)がある。
ここでは、Hogeschoolに行くには、VWO、HAVO、またはMBOが必要だと言っています。

 


Ook met een propedeuse- of einddiploma van het hbo of de universiteit wordt men toegelaten.
Aan studenten die niet voldoen aan de wettelijke eis om toegelaten te worden tot het hbo kan onder bepaalde voorwaarden vrijstelling verleend worden van deze wettelijk verplichte vooropleidingseis. Voor de ‘bijzondere toelatingen’ gelden de procedures zoals beschreven in de brochure DE 21+ REGELING. Niet de wettelijk verplichte vooropleiding en toch studeren op de FEO?, studiejaar 2007-2008. Deze brochure is verkrijgbaar bij Bureau SIC (Studie Informatie Centrum, tel 030- 2368040). Verdere informatie is te verkrijgen via de studentendecanen (zie hoofdstuk 9.2).

・訳
HBOまたはWOの基礎教育または終了学位でも入学が許可されます。
入学許可をされるための法的な要件を満たしていない学生には、限定的な条件で事前教育の法的な要件の免除を許可されることができます。特殊な入学許可のためにはDE+21規定のパンフレットへの記入のような手続きを適用します。法的な事前教育要件がなく、2007/2008年度にFEOで勉強したい? このパンフレットはSIC(学習情報センター、電話:030-2368040)にて取得可能です。それ以上の情報は学生相談室を通じて取得してください。(9.2章へ)

 

・解説
Wetが法律などの法という意味に対して、wettelijkは法的なという意味になります。

 

Vrijstellingは免除という意味。Ontheffingも同じく免除といういう意味になりますが、こちらの場合は解雇・解任という意味にもなります。

 

Geldenは有効になる、適用するなどの意味です。

 

 

2. Procedures en voorwaarden voor inschrijving
Inschrijving bij de Faculteit Educatieve Opleidingen van de Hogeschool van Utrecht (zie hiervoor ook het inschrijvingsreglement van de HvU/FEO) voor het cursusjaar 2007-2008 is mogelijk tot 1 september 2007 via het CBAP in Groningen. Maar omdat er enige tijd zit tussen de aanmelding in Groningen en de berichtgeving door het CBAP aan de faculteit, dient u zich bij voorkeur uiterlijk 1 augustus bij het CBAP te Groningen in te schrijven met de ‘Instroomwijzer’. De inschrijvingstermijn wordt zeer strikt aangehouden, aangezien uiterlijk 1 oktober 2007 het definitieve aantal ingeschreven studenten aan het Ministerie van OC&W moet worden doorgegeven.

・訳
2、登録のための手続きと条件
2007/2008年度のユトレヒトhogeschoolの学部教育過程への登録(これについてはHvU/FEOの登録規約もご覧ください)は2007年9月1日までにフローニンゲンのCBAPにて可能です。しかし、時々フローニンゲンへの申込とCBAPを通しての学部への通知の連絡の間にしばらく時間がかかるため、好ましくは8月1までにCBAPにてフローニンゲン流入指針と一緒に提出してください。登録期間は非常に厳しく保たれています。なので、遅くとも2007年10月1日までにOC&W管理局に最終的な登録された生徒数を伝えられなければなりません。

・解説
Tot〜は〜までという意味ですが、tot 1 septemberなら9月1日は含まれません。

Tot met 1 septemberなら9月1日も含まれます。

 

Enige tijdはしばらくの時間という意味です。

 

Faculteitは学部、collegeは主にHBOやHAVOの学校または大学の講義を主に指します。

 

Bij voorkeurは好ましくはという意味です。Voorkeurがひいき、好みの、優先などという意味で、Keurigが優れた、洗練されたという意味なので、それに近い意味かと思います。

Keurenは検査するという意味です。

 

Aanhoudenは保つ、逮捕する、停止させる、保留する、固執するなどの意味があります。

 

Aanzienは凝視する、尊敬する、見なす、などの意味がありますが、接続詞としてなのでという順接の意味を持ちます。

 


De inschrijving voor studenten die een eerstegraads opleiding willen volgen, geschiedt niet via het CBAP maar vindt rechtstreeks bij de studentenadministratie plaats (zie hoofdstuk 3.2). Dit geldt ook voor studenten die in de hoofdfase ingeschreven willen worden. Definitieve inschrijving vindt plaats als:

・訳
第一段階の過程に進みたい生徒のための登録はCBAP経由では行われず、学生管理局の場所に直接行われます。(3.2章を参照)これは主な時期に登録されたい学生のために適用されます。
最終的な登録は以下のように行われます。

 

・解説
Geschiedenは起こる、生じるという意味です。似ていますが、gescheidenは別れる、離婚するという意味です。

 

Definitiefは確定的な、最終的なという意味です。

 


• uw machtiging tot betaling vóór 1 september door ons is ontvangen.
• de benodigde stukken in het bezit zijn van de studentenadministratie. Nieuwe studenten voor de lerarenopleidingen Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs tweede graad en NGT dienen vóór uiterlijk 31 augustus een gewaarmerkte kopie van het diploma van het eindexamen en de cijferlijst op te sturen én een uittreksel uit een geboorte- of bevolkingsregister of een kopie van het paspoort.
• Nieuwe studenten voor de lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs eerstegraad dienen vóór uiterlijk 31 augustus een gewaarmerkte kopie van het getuigschrift van leraar Voortgezet Onderwijs van de tweede graad op te sturen en een uittreksel uit een geboorte- of bevolkingsregister of een kopie van het paspoort.
NB: Voor iedere onderwijsactiviteit (ook voor herkansingen) vanaf 1 september, het begin van het nieuwe studiejaar, is betaling van het collegegeld verplicht.

・訳
・あなたの権限は9月1日までの支払いで私たちによって受け取られます。
・所持している必要な物は学生管理局の所有になります。教員教育の基礎教育課程、事前教育課程の第2段階、オランダ手話の侵入生は遅くとも8月31日までに承認された終了試験証明のコピー提出し、成績表を転送、と出身/住民登録局からの概要かパスポートのコピーを提出します。
・教員教育の事前課程の第一段階の新入生は、教員事前教育の第二段階の推薦状の認証されたコピーを遅くとも8月31日までの転送、そして、出身または住民登録局からの概要かパスポートのコピーを提出します。
注意:新年度の最初、9月1日以降のどの教育活動(再試験のためも含む)は授業料の支払いが義務です。

 

・解説
Ontvangenはontvangen-ontving-ontvangen。

 

NGTはNederlands gebarentaalでオランダ手話です。Gebaarがジェスチャーという意味です。

 

Waarmerkenは認証する、押印するという意味です。なので、gewaarmerktで認証された。

 

Opsturenはポストに送る。

 

Getuigschriftは推薦状です。

 

Uitterkselは概要、要約、署名書。

 

NBはnota beneの略で、注意!という意味。Notaは請求書という意味。

Herkansenは再挑戦する等意味で、herkansingは主に再試験を意味します。

 

 

Inschrijving na 1 september 2007 is langs normale weg niet mogelijk.
Bij inschrijving na 1 september moet de student een schriftelijk verzoek indienen bij de afdelingsdirectie. Deze laat zich adviseren door de coördinator van de gewenste opleiding en neemt daarna een beslissing.
Studenten die tijdig aan hun inschrijvings- en financiële verplichtingen hebben voldaan, krijgen vóór aanvang van het studiejaar de collegekaart.

・訳
2007年9月1日以降の登録は普通の方法に沿っては不可能です。
9月1日以降の登録においては、生徒は署名での依頼を部署長に提出しなければなりません。こちらが希望の教育課程のコーディネーターを通じてアドバイスを受けて、その後に決定をします。
登録と経済的な義務を期限通りに済ませた生徒は今年度の開始の前に学生証を受け取ります。

 

・解説

Rijdigは時間通りという意味で、op tijdと同じ意味になります。

 

Voorは〜のために、vóórは〜の前にということを意味しています。

 

Aanvangenは開始する、aanvangは開始。

 

Collegekaartは学生証。

 

 

3. Toelichting aparte registratie allochtone en buitenlandse studenten
Aan de Faculteit Educatieve Opleidingen (FEO) studeren mensen met verschillende vooropleidingen, van zeer uiteenlopende culturele achtergrond, van diverse leeftijden en met verschillende verwachtingen en wensen ten aanzien van het onderwijs. Om het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de individuele wensen en behoeften van studenten, probeert de FEO inzicht te verkrijgen in de aard en omvang van de verschillende groepen studenten. Eén van de groepen waar we graag meer (getalsmatige) gegevens over willen verkrijgen, is de groep allochtone/buitenlandse studenten.

・訳
移民と留学生の別登録の説明
教育学部課程では異なった事前教育、非常に異なる文化背景、様々な年代、様々な展望と教育に関する希望の人々が勉強しています。個人の希望と学習の必要にできる限り教育を合わせるために、FEOの見解は異なった学生の本質と範囲を取り入れることを試みます。私たちがより(数的に)多くしりたいグループの一つは移民またはが留学生のグループです。

 

・解説
Allochtoonは移民のという意味です。英語と同じように、immigarntで移民、immigratieで移住というようにオランダ語でも言いますが、allochtoonは形容詞なので、allochtone studentのように名詞にくっつけます。

 

Behoefteは欠如、不足、必要、要求という意味です。Behoefte aan〜 hebbenで〜を必要とするという意味になります。

 

Afstemmenは否決する、同調するとう意味があります。Stemmenだと投票する、音を合わせる、その気にさせるなどに意味がありますが、投票するに対して否決する、音を合わせるにたいして同調するという風に関連しています。

Afstemmenの同調するは、ラジオやテレビのチャンネルを合わせるというような場合に使えます。

 

Aardは本質、特徴、自然、種類などの意味があります。地球や土地はaardeです。

 

Inzichtは認識、見解、洞察(力)、overzichtは概要、uitzichtは見込み、展望という意味です。

 

Omvangはサイズ、範囲という意味です。

 

Getalsmatigは数的には、数値的にはという意味です。getalが数値、matigがある程度の、並みのという意味です。

 

 

De FEO hanteert hiervoor de methode die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt aanbevolen. Ook andere faculteiten van de Hogeschool van Utrecht en een groot aantal (hbo-)instellingen werken met deze methode, die een redelijk beeld geeft van het werkelijke aantal allochtone/buitenlandse studenten.
Op het aanmeldingsformulier wordt gevraagd naar het geboorteland van de student en van zijn/haar ouders. Indien bij één van de drie vragen een ander land dan Nederland wordt ingevuld, wordt de student geregistreerd als ‘student met een niet-Nederlandse achtergrond’. Studenten zijn niet verplicht deze vragen in te vullen en met de informatie wordt vertrouwelijk omgegaan. Voor verdere specifieke informatie voor allochtone studenten: zie hoofdstuk 9.3 en 9.4.

・訳
FEOはこれについて、内務省によって勧められている方法を行なっています。ユトレヒトhoogeschoolの他の学部と大部分のHBO機関でも実際の移民または留学生の数を合理的に把握することができるこの方法を使っています。
この登録フォームでは、学生と学生の両親の出身国が問われます。もし、3問のうち1つがオランダ以外の国と書かれれば、学生はオランダではない背景を持った学生と登録されます。学生はこの質問を埋める義務はありません。また、情報は内密に処理されます。移民の学生の更なる詳細な情報については9.3、9.4章を参照してください。

 

・解説

Hanterenは対処する、操作する、という意味です。

 

Een beeld gevenで印象を与えるという意味になります。

 

Werkelijkは、実際は、本当はという意味です。

 

Vertrouwenは信用する、信頼する。という意味なので、vertrouwelijkは親密な、内密な、秘密にという意味になります。

 


4. Collegekaart
De collegekaart is het bewijs dat u bent ingeschreven bij de Hogeschool van Utrecht aan de Faculteit Educatieve Opleidingen voor de door u te volgen opleiding. Wanneer instanties van u een bewijs van inschrijving verlangen, kunt u de collegekaart overleggen of een fotokopie daarvan. Zonder geldige collegekaart kunt u niet deelnemen aan onderwijs, tentamens en examens. De collegekaart blijft eigendom van de Hogeschool van Utrecht en dient op een daartoe gericht verzoek of bij tussentijdse beëindiging van uw inschrijving onmiddellijk te worden ingeleverd.

・解説
学生証
学生証はあなたがユトレヒトhogeschoolの教育課程学部で教育を受けているという証明です。あなたの機関が証明の登録を求めた時は、あなたは学生証かそのコピーを見せます。有効な学生証なしでは教育、小テスト、試験には参加できません。学生証はユトレヒトhogeschoolの所有物でありつづけ、それについて依頼されるか、あなたの登録期間が終了すると、杉に提出されます。

 

・解説

Voor de door u te vogen opleidingは文法的には間違っていそうに見えますが、voor iets/deze door u te volgen opleidingという意味と考えればよく、あなたによってカバーされる教育のためにという意味です。

 

Instantieは局や機関という意味に加え、訴訟という意味もあります。

 

Verlangenは長くする、延長するという意味ではなく、要求する、求めるという意味です。

 

Overleggenは証明する、見せる、話し合うという意味です。

 

Tentamentは小テストのようなもの。

 

Eigendomは所有物という意味です。

 

 

De collegekaart bevat een barcode die toegang verleent en gebruik mogelijk maakt van alle mediatheken van de HvU (zie ook hfdst. 10). Daarnaast kunt u bij de FEO met de kaart audiovisuele middelen lenen. De collegekaart kan u ook extern van nut zijn voor toegang tot, deelname aan of korting op specifieke studentenvoorzieningen. Verlies of diefstal van de collegekaart dient u te melden bij de studentenadministratie die u tegen betaling van
€ 12,50 een nieuwe kaart verstrekt. Tevens dient u onmiddellijk de mediatheek te informeren, zodat de barcode kan worden geblokkeerd in het mediatheeksysteem.

・訳
学生証には入場をHvUのメディアライブラリーの使用(10章を参照)を許可するバーコードが含まれています。さらに、FEOで学生証を用いて、オーディオ聞きを借りることができます。学生証は、特別な学生施設へのアクセス、参加、または割引など外部の使用もできます。学生証の損失、窃盗は学生管理局でそれに対して支払うことで申請します。
新しいカードには12.5ユーロが掛かります。さらに、あなたはすぐにメディアライブラリーにバーコードがシステムからブロックされるように知らせます。

 

・解説
Toegangは入場、入場口、入場許可、入場料など、入場に対すること全般を指します。

 

Externは非住居の、外部のという意味です。

 

Toegang tot〜で〜へのアクセス、deelname aan〜で〜への参加、korting op〜で〜の割引という意味になります。

 

Voorzieningは準備・用意、補給という意味で、studentenvoorzieningは学生用設備という意味になるでしょう。

Voorzienは見越す、予想する、供給するという意味です。Vooruitzienも同じ意味になります。

 

Betalingは支払いという意味の名詞ですが、tegen betaling van〜で〜に対する支払いで。という意味になります。
Ter betaling van〜では、〜に対する報酬という意味になります。

 

Verstrekkenは供給する、手に入れさせるという意味で、この場合12.5ユーロが主語なので、12.5ユーロが新しいカードを提供する、つまり、新しいカードは12.5ユーロかかるという意味です。

 

Tevensはtegelijk、bovendienとにたような意味で、そして更にという意味になります。

Copyright©️2018 オランダ語独学のすゝめ All rights reserved.