オランダ語 独学のすゝめ

オランダ語は独学で習得出来る。情報さえあれば。

NT2 voorbereidexamen解説〜2009/lezen・大問6〜

スポンサーリンク


スポンサーリンク


f:id:tatsuki_11_13:20180414011934p:plain

Voorbeeldexamens Programma II 2009 - Staatsexamens Nt2

こちらからダウンロードできる、NT2-2(2009)のリーディングの過去問の解説です。

このページは大問6のみの解説です。

 

Voor computer klinkt ‘nog één’ en ‘nog geen’ hetzelfde

Spraakherkenning is voor mensen een fluitje van een cent. Zozeer zelfs dat we het woord ‘spraakherkenning’ pas hebben uitgevonden toen we apparaten gingen bouwen die daartoe in staat zouden moeten zijn. In de praktijk blijkt de mens de machine op dat terrein echter nog steeds met straatlengten te kloppen, zo blijkt uit een onderzoek van psychologe Ellen Verheijen.

 

・訳

コンピューターにはnog eenとnog geenを同じに聞こえる

言語認識は人にとっては容易いことです。そうでさえも、言語認識ができるはずである機械を作っている時に言語認識という言葉を私たちは発明した。しかしながら実際には、その分野の機械は道の長さに一致していないことは確かである、と心理学研究者のEllen Verheijenは明らかにする。

 

 

Door MARTIJN HOVER NIJMEGEN –

Je kunt allerlei redenen bedenken waarom het gemakkelijk zou zijn als mensen met hun machines konden communiceren zoals ze dat ook met hun medemensen doen. Tot voor enkele tientallen jaren leek dat echter hoogstens een wensdroom van sciencefictionschrij- vers.

Maar onze apparatuur wordt wel steeds ‘intelligenter’. Dat betekent, zo menen informaticadeskundigen, dat op niet al te lange termijn automatisering niet langer beperkt zal blijven tot werkzaamheden die vooral brute dan wel domme kracht vereisen. Ook meer ‘intellectuele’ bezigheden kunnen dan door de computer worden overgenomen.

 

・訳

Martijn Hover Nijmegenによると

人々が機械とも仲間とするようなコミュニケーションが取れるようになったら、あなたは様々なことが簡単になると考えられるだろう。数十年前まではしかしながら、サイエンスフィクション作家の最大の夢に思われました。

しかし、私たちの機械はより賢くなりました。それは、情報科学が言うように、を自動化が特に暴力人が馬鹿げた力を要求する仕事に留まっているのはもうそんなに長くないことを意味します。また、より知能的な仕事はコンピューターに任せることができます。

 

 

Dat zou bijvoorbeeld kunnen met de werkzaamheden van een secretaresse. Als aan de computer een microfoon zou zitten waar de baas een memo of brief zou kunnen inspreken, waarna de computer de tekst zou uittikken, zou dat een hoop tijd en moeite en, niet te vergeten, geld uitsparen. Zo’n secretaresse drukt immers maar op de post salariskosten. Psychologe Ellen Verheijen heeft een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden en capaciteiten van de elektronische secretaresse.

・訳

それは、例えば秘書の業務をできるようになるでしょう。コンピューターに上司がメモや手紙を話し込むことができるマイクがつけられて、それをコンピューターがテキストに打ち出せれば、それは、大事な時間、努力、ど忘れ、お金を節約または防ぐことができます。確かに、秘書のようなものは給与コストを削減します。心理学者Ellen Verheijenはロボットの秘書の難易度とキャパソティーについての調査を実施しました。

 

 

De prestaties van de digitale spraakherkenners vallen voorlopig vies tegen, zo bleek uit haar onderzoek.

Haar onderzoek beperkte zich overigens tot het medisch vakgebied en meer in het bijzonder de pathologie, aldus Verheijen. “Het werk van een patholoog”, legt Verheijen uit, “bestaat eruit dat hij weefselmonsters die hem door andere specialisten zijn toegestuurd, onderzoekt op bijvoorbeeld de aanwezigheid van kankercellen. Tijdens zijn onderzoek spreekt de patholoog zijn bevindingen in een dictafoon waarvan het bandje later door een secretaresse wordt uitgetypt.” Meestal gaat daar wel een dagje overheen. Het zou dus heel handig zijn als de dictafoon kon worden aangesloten op een computer die de tekst meteen keurig op papier zou zetten. Dat zou tijd besparen en geld.

 

・訳

機械の言語認識能力は暫定的には思っていたより悪いものでした、と彼女の研究は明らかにしました。

加えてVerheijenによると、彼女の研究では、医療分野や特殊な病理についてに限られたものでした。病理の仕事とVergeijenは説明しました。がん細胞の破壊のような他の専門家から送られた細胞サンプルを調べたものがそこには含まれていました。この研究の時に病理学者はこの発見について録音機に話し、そのテープをのちに秘書が書き出しました。多くはそれに1日を費やします。なので、もし録音機が紙の上にテキストとして起こせる優れたコンピューターに録音機が取り付けられたら、とても便利になるでしょう。それは時間とお金を節約しするでしょう。

 

 

Consequenties

“Mijn onderzoek spitste zich vooral toe op twee aspecten van spraakherkenning”, aldus Verheijen. “Ten eerste bestaat de vraag of een spraakherkenningsprogramma inderdaad tijdwinst oplevert en daarnaast is interessant wat de consequenties zijn van het gebruik ervan.” Vooral dat laatste bleek van groot belang voor haar uiteindelijke waardering van het nut van digitale spraakherkenners. “Mensen zien computers vaak als onfeilbare machines, maar dat is niet terecht”, meent Verheijen. “Want ook al maken secretaresses fouten -vergissen is immers menselijk- de computer maakt er nog veel meer. Gemiddeld, hebben we ontdekt, maakt een medisch secretaresse bij het uitwerken van zo’n bandje 1 procent fouten. Voor spraakherkenningsprogramma’s ligt dat percentage tussen de twee en de tien.”

 

・訳

結果

私の研究は、特に言語認識の2つの局面に焦点を当てました。とVerheijenはいう。最初に、言語認識プログラムは時間の節約を実生み出すのかとう疑問が存在し、次に、それの使用の結果が興味深いか。特に、後に出たものは言語認識機械の結局の利用価値のために非常に重要です。人々はコンピューターを時に間違いを起こさない機械と見ているが、それは正しくない。とVerheijnは意見する。なぜなら、秘書も間違えます。間違いは確かに人っぽさですが、コンピューターもまだたくさんのミスをします。私たちが明らかにした平均では、医療の秘書はテープを仕上げるのに1%のミスをします。言語認識プログラムでは、その割合は2~10%になります。

 

 

Alsof dat nog niet erg genoeg is, wreekt zich ook nog eens het feit dat computers in de grond der zaak nu eenmaal oerdomme apparaten zijn. Verheijen: “Het probleem met computers is, dat ze geen weet hebben van zoiets als ‘context’. Een computer kan weliswaar woorden aan hun vorm herkennen, maar heeft geen flauw benul van wat ze betekenen.”

“Neem de woorden ‘een’ en ‘geen’”, zo licht de psychologe toe. “Een groter verschil in betekenis is nauwelijks denkbaar. Maar in klank verschillen die twee woordjes nauwelijks van elkaar. Eén van de moeilijkste dingen bij spraakherkenning voor een computer is vast te stellen waar het ene woord ophoudt en het volgende begint. Dus als het woord vóór het woordje ‘geen’ bijvoorbeeld toevallig op een ‘g’ eindigt, kan het zijn dat de computer ‘één’ tikt waar ‘geen’ had moeten staan, of andersom. Het maakt nogal wat verschil of in het rapport van de patholoog bijvoorbeeld staat: ‘nog één kankercel’ of ‘nog geen kankercel’. Zo’n fout zou rampzalige gevolgen kunnen hebben.”

 

・訳

それがまだひどく十分ではないように、コンピューターは基本的にただの古臭い機械だという事実をもう一度噛み締める。Verheijenは、コンピューターの問題は文脈のようなもの理解を持っていないことです。コンピューターは事実、文字を形で認識できますが、これが何を意味しているのかの理解が全くありません。

Eenとgeenの単語両方を取る、と心理学者は説明します。意味の大きな違いはほとんど考えられない。しかし、2つのeenとgeenという単語の音の違いはお互いにほとんどない。コンピューターの言語認識の最難関の1つは、一つの単語の終わりと次の始まりを確かにすることです。なので、もし、単語geenの前の単語がgで偶然終わった場合、コンピューターはeenとgeenとしなければならなかった所に打つことがある。また逆も然りです。病理のレポートに例えば、まだがん細胞があるとするか、まだがん細胞はないとするかの違いはかなりある。このようなミスは悲惨な影響になるだろう。

 

 

Een menselijke secretaresse kent dat probleem niet. Als zij iets niet kan verstaan, kan ze meestal uit de context opmaken of het wel of niet belangrijk is. “Gebleken is dan ook”,

aldus Verheijen, “dat bij dat ene procent fouten die secretaresses gemiddeld maken, maar hoogst zelden flaters van dat kaliber zitten; meestal betreft het kleinigheden.”

Het onderzoek van Verheijen wijst uit dat secretaresses voorlopig niet voor hun baan hoeven te vrezen, al weet niemand hoe lang ‘voorlopig’ zal duren. Verheijen denkt niet dat computers binnen korte termijn tot ware intermenselijke communicatie in staat zullen zijn.

 

人間の秘書にはこの問題はない。もし、彼女が何かを理解できなければ、多くの場合は文脈からそれが重要かそうじゃないかを推測できる。明らかなことはそれに加えて、Verheijenが曰く、秘書が平均して犯す1%のミスにも、大失敗のレベルはほとんどなく、大体は小規模なことです。

Verheijenの研究は、秘書が暫定的には彼女らの仕事について心配する必要はないことを指摘している。とはいえ、暫定的がどれほど続くのかは誰も知らない。Verheijenはコンピューターが近い間に本当の人間間のコミュニケーションができるようになるとは思っていない。

Copyright©️2018 オランダ語独学のすゝめ All rights reserved.