オランダ語 独学のすゝめ

オランダ語は独学で習得出来る。情報さえあれば。

NT2 voorbereidexamen解説〜2009/lezen・大問5〜

スポンサーリンク


スポンサーリンク


f:id:tatsuki_11_13:20180413062423p:plain

Voorbeeldexamens Programma II 2009 - Staatsexamens Nt2

こちらからダウンロードできる、NT2-2(2009)のリーディングの過去問の解説です。

このページは大問5のみの解説です。

 

Concurrentie kan voor het onderwijs gunstig uitpakken, zo stelt het Centraal Planbureau (CPB). Het bestaan van vrije schoolkeuze is een mooi startpunt, maar ranglijsten met de vijf beste roc’s, meer openheid over leerrendement en premies voor succesvolle teams zouden voor extra prikkels kunnen zorgen. Moet het inderdaad die kant op?

・訳

競争は教育にとって好意的な結果になる、と中央計画局はしている。自由な学校選択の存在は良い開始点であるが、5つの最も良い地域教育センターの載った順位表は、より多い、成功したチームの教育成果とボーナスについての公表は、追加の刺激を起こすことができるだろう。これは本当にこの方向で行わなければならないだろうか?

 

・解説

Uitpakkenは包みを解く、気前よくもてなす、結果になる、食ってかかるという意味がある。

気前よくもてなすはmoeite doenという表現もある。

食ってかかるにはuitvarenやvan leer trekkenといった表現もある。

 

Rangが階級や順位という意味なので、ranglijstは順位表という意味になる。

 

Rocはregionaal onderwijscentrum、地域教育センターという感じになる。

 

Rendementで収穫・利益、効率という意味になる。なので、leerrenendementで教育成果という意味になる。

 

Premieはプレミア・ボーナス以外にも保険金にも使われます。

 

Prikkelsはチクチクすること、棘、または刺激という意味です。

 

 

Clemens Cornielje (VVD): ‘Concurrentie heeft een negatieve klank. Het lelijke Engelse woord benchmarking, duidelijk maken waar je staat, heeft een heel andere gevoelswaarde. Roc’s zijn te breed, te verschillend van grootte en aantal studierichtingen, voor één ranglijst. Maar als je de speciale regionale omstandigheden laat meewegen zijn roc’s op zichzelf onderling te vergelijken. Benchmarking kan leren hoe je dingen beter kunt doen, dat kan niet als je alles voor jezelf houdt. Het moet wel met verstand, je kunt niet zomaar een rapportcijfer geven. Ik proef wel eens dat mensen bang zijn om resultaten in beeld te brengen. Maar juist leerlingen met een achterstand zijn gebaat bij een school van hoge kwaliteit. De ene school is gedegen, de andere slecht, dat beeld moet je compleet maken.’

・訳

Clemens Cornielje(VVD):競争はネガティブな評判があります。どこにいるかを明確にすることという良くない英語の単語のベンチマーキングは全く違う感情的価値があります。順位表のために、地域教育センターは広すぎ、違いすぎるサイズと学習多様性になります。しかし、特殊な地域の状況を考慮すれば、地域教育センターは自身の部署を比較します。

ベンチマーキングは、もし自身のことを隠していればできなかった、どのように物事を良くできるかを学べます。レポート成績を与えられないことをよく理解されなければなりません。人々が結果を発表されることを怖がっている事を、時に私は証明します。しかし、高い質の学校での遅れている生徒には確かに役に立った。ある学校では充実した、ある学校では悪く、そのイメージは完璧に持たなければなりません。

 

・解説

Klankは音・響きという意味ですが、英語のsouds goodのような感じに雰囲気というようなニュアンスでも使われます。

 

Richtingは方向や傾向という意味もありますが、加えて流派、主義とうい意味もあります。ここでは勉強の流派、つまり学習の多様性と言えるでしょう。

 

Voor zich houdenで自身のうちに隠しておく・保つという意味になります。

 

In beeld te brengenで表現する、表されるという意味になります。

 

Batenは役に立つ、助けるという意味です。

 

Gedegenは純粋な、内容の充実した、学術的ななどの意味があります。

 

 

Harry van Bommel (SP): ‘Ik ken de standpunten van het CPB en de minister over concurrentie in het onderwijs en ik vind ze verwerpelijk. Het versterken van marktwerking als instrument in het onderwijs heeft negatieve effecten op de kwaliteit. Wat we zullen krijgen is een scherpe tweedeling. En een intellectuele vlucht, hoger opgeleide ouders zullen hun kinderen naar scholen doen die een hogere ouderbijdrage vragen. Van ranglijsten zie ik de zin ook niet in. Het zijn loten uit dezelfde stam. De inspectie is verplicht toezicht op het onderwijs te houden en om te kijken of het beter kan. Wij zijn voor controleren, niet afficheren.’

・訳

Harry van Bommel(SP):私はCPBと大臣の教育での競争についての立場を知っている。そして、私は彼らを否定的に感じる。工教育での道具のような労働市場の強化は質にネガティブな効果がある。私たちが得るであろうことは、顕著な分裂である。知識人の流出、高学歴の両親は高い親の支援を求める学校に彼らの子供を行かせようとします。順位表には私は意味も理解できない。それは同族内での子孫である。検査は教育の監督を保つ義務で、より良くできるかを見るためでもあります。私たちは管理のためにいて、見せびらかしのためではありません。

 

・解説

Standpuntは立場という意味です。

 

Verwerpelijkは動詞verwerpenが拒否するにたいして、形容詞系なので否定的という意味になります。

拒否するという意味の動詞には、afkeuren、weigerenなどがあります。Negerenでは無視するという意味になります。

 

Intellectueelは形容詞として知的なという意味に加え、名詞として知識人という意味になることもできます。

 

Vluchtは飛行や鳥の群れなどvliegenから来ているものと、vluchten逃亡するから、逃亡・脱出という意味もあります。

Vluchtingでは逃亡者、難民という意味になります。

Vluchtenに近い動詞としては、mijdenの回避するがあります。

 

Naar shool doenで学校に入れる・行かせる、という意味になります。

 

Bijdrageは貢献や金銭的な支援という意味です。Bijdragenで貢献する、助けるという意味になります。

 

Lotenは宝くじlotの複数形でもありますが、子孫・新芽のlootnの複数形でもあります。

 

Stamは木の幹、部族という意味があります。また、幹の延長で語幹もstamです。

 

Afficherenは掲示する、見せびらかすという意味です。Afficheでポスターや掲示という意味になります。

 

 

Werner van Katwijk, Ouders en Coo: ‘Een ‘stukje’ concurrentie kan een betere vergelijking van scholen bewerkstelligen, maar niet in de zin van een ‘wasmiddelenreclame’. Ouders nemen met de schoolkeuze een belangrijke beslissing voor hun kind en moeten wel iets te kiezen hebben. Tien jaar geleden was de informatie miniem, nu is dat al veel beter en wordt er publiek meer gemeld. Ouders moeten weten waar een school voor staat, al hebben ze daar ook een eigen verantwoordelijkheid in. We zijn wel bevreesd dat concurrentie kan ontaarden in grote verschillen, in een tweedeling.’

・訳

Waner van Katwijk, Ouders en Coo:ある程度の競争は学校の一つのより良い比較を実現できます。しかし、洗剤の広告のような意味合いではありません。両親は学校選択で重要な選択を彼らの子供のためにし、何かを選ばなければなりません。10年前は情報が少なかったが、今ではかなり良くなり、私立もより知られるようになりました。両親はその学校が何を支持しているのかを知らなければなりません。両親はそこにも一つの責任を持ち合わせています。私たちは競争が大きな格差、分裂を悪化させることを恐れています。

 

・解説

Bewerkstelligenは実現する、成し遂げるという意味です。Bewerkenは編集する、仕上げる、成し遂げる、人に働きかけるという意味があり、stelligは確かに、明確なという意味があります。

 

Clameは宣伝・広告という意味と、クレームの意味もあります。

 

Meldenは言及する、知らされるという意味があります。

 

Voorstaanは支持する・擁護する、前に立つ、心(印象)に残るという意味があります。

 

Inhebbenは自身のうちに持っている、意味するという意味があります。

 

Bevreesdは恐れているという意味で、bevreesd voorでも良く用いられます。

 

Ontaardenは悪化するという意味で、aardenは植物が生い茂る、人に似るという意味があります。

 

 

Jacques Tichelaar, voorzitter Algemene Onderwijsbond: ‘Ik wil wel eens weten wat het CPB concreet bedoelt, vooral als je ziet hoe de scholen ervoor staan. Er is overal achterstallig onderhoud. Iedereen weet hoe het met het onderwijs gesteld is. Het moet niet zo zijn dat scholen in hun armoede een concurrentieslag moeten aangaan. Eerst moeten de scholen goed functioneren. Nu al is er sprake van oneigenlijke concurrentie, een school in een vies,oud gebouw moet al ‘concurreren’ met een school in een nieuw gebouw om de hoek. Als het punt bereikt is dat elke school er financieel weer goed voor staat, dan kunnen we rustig praten over concurrentie. Dat vind ik dan geen probleem.’

・訳

Jacues Tichelaar、一般教育組合の会長:私はCPBが確かに意図していることを一度知りたい。特に、学校がそれについてどう支持しているのか穴が理解しているように、どこでも遅延の対処がなされています。誰もがどのように教育でそれが為されているのか知っています。学校は困窮の中で競争に勝つことに向かわなければならないことにはしてはいけない。まず学校は良く機能しなければならない。汚く古い建物の学校はすでに角を曲がったところの新しい建物の学校と競争しなくてはならないような適切ではない競争について話がすでにされている。もし、どの学校も経済的なまたよくなるという点について到達したら、その時は私たちは競争について落ち着いて話すことができる。そうなれば、私は問題ないと思う。

 

・解説

Zienには見るという意味に加え、理解する、見抜く、経験する、判断するなど幅広い意味になることができる。

Als je zietもあなたの観点で、あなたが理解しているようになどあなたにとってというニュアンスの意味になる。

 

Aangaanは〜に向かう、立ち寄る、点火する、喚き散らすなどの意味がある。

 

Er is sprake van〜は〜の話がある、〜の段階であるという意味になる。

 

Oneigenlijkは不適切な、比喩的なという意味がある。ちなみに、Onenigだと、一致しない、不仲のという意味がある。

 

 

 

Jaap Roeveld, onderzoeker SCO-Kohnstamm Instituut Amsterdam: ‘Ik geloof niet zo in concurrentie tussen scholen. De meeste scholen doen het al goed. Ik vraag me af of die het met extra concurrentieprikkels nu zoveel beter zouden doen. Het resultaat is ook moeilijk te meten, hoe meet je of iets goed gaat? Onderwijs is niet vergelijkbaar met iets dat in de supermarkt ligt. Het is lastig om een top-tien samen te stellen, dat blijkt wel uit de discussies van de afgelopen tijd over de toegevoegde waarde. Ik denk ook niet dat je met een top- tienlijstje bereikt dat docenten positiever tegenover hun werk staan. In het algemeen moeten docenten iets hebben om trots op te zijn, niet alleen de wetenschap dat ze het beter doen dan hun collega’s op de school naast hen.’

・訳

Jaap Roverld, SCO-Kohnstamm  Instituut Amsterdamの研究者:私は学校間の競争がそうだとは信じていない。多くの学校はそれをすでに良くしている。私は自身に更なる競争の刺激が今かなり良くしているのではないかと問うている。結果も測定することが難しく、どうして何かがうまく行っているかどうかを測ることができますか?教育はスーパーであるような何かと比べるようなことはできません。トップ10を構成することは困難です。付加的価値についてのこれまでの議論がそれを明らかにしています。わたしは教員が彼らの仕事に対してポジティブになることはトップ10リストから成し遂げられるとは思わない。一般的には、教員は、彼らが同僚たちや隣の学校の先生よりもできる専門分野だけでない何かに誇りを持っていなければならない。

 

・解説

Zich afvragenは自分に問いかけるという意味です。

 

Trots op 〜zijnで〜に誇りに思うという意味です。

 

 

Marc Pomp, Centraal Planbureau: ‘Ons algemene uitgangspunt is dat concurrentie een prikkel geeft die zorgt voor beter onderwijs. Dit baseren we op een aantal cases uit het buitenland en op een aantal door ons geconstateerde problemen. Je kunt concurrentie ook keuzevrijheid noemen, in Frankrijk en de Verenigde Staten wordt Nederland al beschouwd als een land met een concurrerend schoolsysteem door die keuzevrijheid. Roc’s hebben echter vaak een reginale monopoliepositie, concurrentie via ranglijsten kan dan een prikkel geven. Natuurlijk zien wij ook nadelen, zoals het meetprobleem. Maar overal word je afgerekend op prestaties, we moeten niet doen of onderwijs overal de uitzondering op is. Dat geldt ook voor de prestatiebeloning, die komt ook overal voor. Het is ook geen stukloon, het is een bonus, erkenning.’

 

 

・訳

Marc Pomp, 中央戦略局:私たちの一般的な立場は、競争がより良い教育を引き起こす刺激を与えることです。私たちはこれをいくつもの外国のケースといくつもの私たちの突き止めた問題によってから基づけています。競争は選択自由性とも呼べます。フランスやアメリカでは、オランダはこの選択自由性によって競争された学校システムのある国だと見なされています。地域教育センターは、しかしながら、しばしば地域特有のポリシー持っており、順位表による競争はつまり刺激を与えられます。もちろん、判定問題のようなデメリットも理解しています。しかし、あなたはどこでも能力によって査定されます。私たちは教育をどこでもれいがいかどうかとしてはいけません。これはどこでも出てくる能力給にも効いてきます。これは出来高払いでもありません。これはボーナスと賞賛です。

 

・解説

Uitganspuntは出発点、立場・意見という意味があります。

 

Constaterenは確証する、発見する、突き止めるなど、確かめるという意味があります。

 

Stukloonは出来高払い、出来高給という意味です。

Stukは欠片、個、文書、証券、芝居・絵画などの作品、美男・美女、行為など多くの意味街になりますが、それに加えて硬貨・コインという意味もあるので、そこから来ているのでしょう。

 

Erkennenは認識する、評価する、感謝するという意味になるので、erkenningは賞賛という意味になります。

 

 

Frans Leeuw op de jaarlijkse onderwijslezing van de inspectie: ‘Meer concurrentie tussen scholen kan ervoor zorgen dat juist slecht functionerende scholen groeien. Niet omdat ze populair zijn, maar omdat het de enige optie is voor bepaalde risicoleerlingen. Op andere scholen is geen plaats meer voor hen. In Nieuw-Zeeland - waar de marktwerking in het onderwijs heel ver is doorgevoerd - heb je dat zien gebeuren.

・訳

年間教員講義検査のFrans Leeuw:学校間の競争の推進派ただ悪化した機能の学校を育てることを引き起こすだけである。彼らが有名になるためではなく、何らかの危険な生徒のためだけのオプションのためである。他の学校は彼らのための場所ではない。市場機能が教育にずっと実施されているニュージーランドでは、あなたが見たことが起こっている。

 

・解説

Lezingは読むこと以外に、講義、見解という意味にもなる。

 

Dooevoerenは通り越して運ぶという意味と、実施する、導入するという意味がある。

 

 

De inspectie moet gaan controleren op strategisch gedrag van scholen. In de Verenigde Staten zijn schrijnende voorbeelden van scholen waar leraren behulpzaam zijn bij het spieken, om zo hoger op ranglijsten te komen. In Nederland kennen we dit soort schrijnende gevallen nog niet, maar strategisch gedrag moet wel hoger op de agenda.’ MvB

・訳

検査は学校の戦略的姿勢を管理していかなければならない。アメリカでは、教員が順位表で上位になるためにカンニングを助けている学校が明らかな例です。オランダではこのような明らかな出来事はまだないですが、戦略的な姿勢はリストの上に来るのはまちがいない。

 

・解説

Behulpzaamは助けになる、世話好きなという意味で、世話をする側の人に対する形容詞です。

 

Spiekenはカンニングをする。似たような単語で、afkijkenが盗み見る、最後まで見渡す、という動詞、stiekemはひっそりと、という形容詞です。

Copyright©️2018 オランダ語独学のすゝめ All rights reserved.