オランダ語 独学のすゝめ

オランダ語は独学で習得出来る。情報さえあれば。

NT2 voorbereidexamen解説〜2009/lezen・大問2〜

スポンサーリンク


スポンサーリンク


f:id:tatsuki_11_13:20180408161226p:plain

Voorbeeldexamens Programma II 2009 - Staatsexamens Nt2

こちらからダウンロードできる、NT2−2009のリーディングの過去問の解説です。

このページは大問2のみの解説です。

 

I  Bij negentig procent van de grote bedrijven in de Verenigde Staten wordt beloond naar prestatie. Bij kleinere bedrijven, overheidsbedrijven, scholen en non-profitinstellingen komen bonussen in bijna de helft van de gevallen voor. Dat blijkt uit een recent onderzoek van adviesbureau Arthur Andersen. Drie kwart van de managers blijkt door de extra beloning betere prestaties te leveren. Voor lager personeel is het effect iets minder, maar nog altijd zevenenvijftig procent. Individuele bonussen werken het beste bij hoogopgeleiden, terwijl bij arbeiders de teambeloning het meeste resultaat oplevert.

・訳

90%のアメリカの大きな企業では能力によって給料が与えられます。より小さな企業や政府の国営企業、学校、非営利機関では、多くは状況によって決められます。アドバイザー局Arthur Andersenの最近の研究がそれを明らかにしました。3/4のマネージャーはボーナス給をより高い能力に支給していることを明らかにしています。下っ端の従業員にはこの影響はより少ないですが、それでも57%です。個人のボーナスは高学歴だと最もよく影響します。チーム報酬の労働者には最も多い結果が引き起こります。

 

・解説

Helftは半分という意味もありますが、grotendeelと同じように多くの、という意味にもなります。

 

Gevallenは出来事やシチュエーションの意味です。

 

Leverenは与える、提供する、寄稿するなどの意味があり、inleverenで提出する、opleverenで引き起こす、引き渡す、afleverenで配達する、引き渡すという意味になります。

 

 

II  In Nederland was het aantal cao’s met afspraken over prestatieloon vorig jaar drie keer hoger dan in 1998. Een kwart van de werknemers ontvangt wel eens een bonus afhankelijk van de behaalde resultaten. 
Terwijl in de Verenigde Staten soms de helft van het loon variabel is, is dat in Nederland meestal niet meer dan tien procent. 


・訳

オランダでは、能力給についての合意をした労働組合の数が去年、1998年の3倍にでした。1/4の被雇用者は獲得した結果によって時々ボーナスを受け取ります。反対に、アメリカではしばしば多くの給料がフレキシブルですが、オランダでは多くは10%以上にはなりません。

 

・解説

Caoはcollectieve arbeids overeenkomstで労働組合です。

 

Afspraakは面会やアポイントという意味がありますが、それ以外のも同意という意味があります。Overeenkomstも集会という意味以外に同意という意味があります。

 

Wel eensは時々です。Weleensとも書きますが、同じです。

 

Terwijlは同時に、その時にという意味以外に、一方で、反対にという意味もあります。

 

 

III  “Wij zijn tegen het geven van heel hoge extraatjes”, zegt een woordvoerder van chemieconcern DSM, “want dan profiteren vooral vriendjes van de baas. Je moet ook niet een te lage beloning geven. Dan is er geen stimulans.” Het uitgangspunt is dat vijf procent van de werknemers ‘voldoende’ presteert, ze- ventig procent ‘goed’, twintig procent ‘heel goed’ en vijf procent ‘uitmuntend’. Zij krijgen dan respectievelijk nul, vier, acht en twaalf procent meer loon. Daarnaast krijgt iedereen een extra uitkering afhankelijk van de bedrijfswinst. 


 

 

・訳

私たちは非常に高いボーナスに反対です。と化学グループ会社DSMの代表者は言います。なぜなら、上司の友達が特に利益をえます。あなたは低すぎる給料を与えることもしてはいけません。となると、それは刺激にはなりません。その行き先は5%の従業員は“十分”に役目を果たし、70%は“良い”、20%は“非常に良い”、そして5%は“素晴らしく”役目を果たしました。

その時、彼らはそれぞれ、0、4、8、12%多く給料を得ています。そこからそれぞれ企業利益によってボーナスを得ています。

 

・解説

Tegenは副詞で反対の意味になります。一方で、voorが賛成を意味します。

 

Voldoenは十分であるという意味と支払いを済ますという意味があります、voldoendeは十分なという意味になります。

 

Presterenは役目を果たす、実行する、またはしでかすという意味になります。名詞Prestatieだと、能力やパフォーマンスの意味になります。

 

Uitkeringは支払い、支給額という意味です。Uitkerenは支払うという意味ですが、uitkeringは基本的には支払われること・金額をさします。

 

 

IV  Bij Shell kunnen hoogvliegers een bonus verdienen van maximaal veertien procent van hun jaarsalaris. Ruim de helft door individuele prestaties, de rest afhankelijk van de prestatie van het bedrijfsonderdeel. “De individuele prestatie belonen wij al twintig jaar,” zegt woordvoerder Henk Bonders, “maar de be- drijfsprestatiebeloning is nog wennen. Er zijn kinderziekten, zoals de vraag of de beoordeling wel goed verloopt.” 


・訳

Shellでは機長は最大で年棒の14%のボーナスを稼ぎます。半分以上は個人の能力、残りは部署のパフォーマンスによるものです。個人能力で私たちはもう20年は給料を得ています。と、代表者HenkBondersは言います。しかし、企業パフォーマンス給にはまだ慣れています。アセッスメントが上手くいくかという未解決の問題が最初の問題としてあります。

 

・解説

Onderdeelは全体に対するパート・部分なので、bedrijfsonderdeelの場合、部署になるでしょう。

 

Kinderenziektは子供の病気という意味もあるのですが、何かを始めた時にぶち当たる困難に対しても使います。成長痛などもそういう意味でkinderenziektに含まれます。

 

Vraagは需要や要求、依頼などの意味がありますが、未解決な問題という意味もあります。

 

Verlopenは、期限がすぎる、無効になる、やり過ごす、縮小する、後退するなど何かが過ぎ去っていく、無効になっていく時に使われます。

ここではwel goed verlopenなので、うまくいくというニュアンスになります。

 

 

V  Printconcern Océ geeft alleen prestatieloon aan midden- en hoger  management, van vier tot achttien procent van het salaris. Is de functie hoger, dan neemt de bonus als percentage van het salaris toe. “Logisch,” zegt adjunct- directeur sociale zaken Ben Mulder. “Mensen met de hoogste inkomens be- talen toch ook meer belasting?” De managementbonussen van Océ zijn be- hoorlijk stabiel. “Het jojoot niet op en neer. Je kent iemands kwaliteiten op een gegeven moment wel.” Mulder is er ‘mordicus’ op tegen om prestatiebeloning standaard aan het voltallige personeel uit te delen. “Wij rekenen erop dat iedereen zijn best doet. Alleen bijzondere prestaties moeten beloond worden.”

・訳

印刷グループ会社Océは、4%から18%の能力給を真ん中と高い位置のマネージメント職にだけ渡しています。職務がより上だと、ボーナスが給料に対する歩合で追加されます。“論理的“だと社会事業Ben Mulderディレクター補佐はいいます。高い給料を得ている人々はつまり多い税金を払っているだろ?Océのマネージメントボーナスは十分に安定しています。上下はしません。あなたは誰かの何か与えられた事への質をよく知っています。Mulderは能力給をスタンダードに従業員全体に手渡すはについて”断固として“反対です。私たちはそれぞれが彼のベストを尽くしていると信用しています。特別な能力にのみ給与されなければなりません。

 

・解説

Adjunctは補佐という意味です。Adjunct-directeurがディレクター補佐、一方でvice-directeurが副ディレクターです。

 

Zaakには色々な意味があり、事・物、出来事・事件、取引・商売・店、問題点、要点、訴訟などの意味があります。

 

Behoorlijkには、礼儀正しい、十分な・かなりという意味があります。

 

Gegevenは与えられた物ということで、所定の、データ、主題・テーマなどの意味になります。

 

Mordicusは断固として反対など、意見の硬いことを意味します。

 

Rekenen opで頼る、信用するという意味です。Rekenen自体には数える・計算する、よく考える、請求するという意味があります。

 

 

Ⅵ  Bij de overheid wint prestatiebeloning ook aan populariteit. De minister van Binnenlandse Zaken stelde vorig jaar dat 0,7 procent van de salarissen bij de rijksoverheid bestaat uit variabele toeslagen. Dat percentage moet omhoog naar vijf procent, vond de minister. Prestatieloon zou ingevoerd moeten worden op scholen, bij rechtbanken en in ziekenhuizen. De zestig hoogste ambtenaren de secretaris-generaal en directeur-generaal van het ministerie, het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de directeur van het Centraal Planbureau - krijgen nu al een toeslag van tien tot twintig procent. De reden daarvoor is dat managers uit het bedrijfsleven hetzelfde percentage krijgen.  Het stadsbestuur van Amsterdam keurde vorige maand een voorstel goed om bij alle topsalarissen een prestatiebeloning van maximaal vijftien procent mogelijk te maken. Daar bovenop kunnen hoge ambtenaren nog een persoonlijke toelage van twintig procent krijgen.

・訳

政府でも、能力給は人気を獲得しつつあります。内務大臣は昨年、政府機関の給料の0.7%を様々なボーナス・手当で構成するように設定しました。割合は5%に上げなければならなにと大臣は感じています。能力給は学校、裁判官、病院でも実施されなければいけないだろう。60の高位役員、事務局員、省庁の長官、国土安全保障委員の長、中央政策機関のディレクター、現状で10~20%のボーナスを受け取っています。そうなる理由は、会社のマネージャーが同じ程度の割合を受け取っているからです。アムステルダム市役所は先月、給料トップの人には最大15%の能力給が可能にする提案を試しました。そこに加えて、高位役員は20%の個人手当を得ることができます。

 

・解説

Winnenは勝つ、優勝するという意味ですが、それ以外にも採掘する、(利益・成果を)勝ち取る、良くなるなどの意味があります。

 

Ministerieは省庁です。省庁や役所で働く公務員のことをambtenaarと言います。

また他にもrijksで国の、国立のという意味になるので、rijksoverheidは国の政府、rijksmusiumが国立博物館になります。

 

Bestaanは存在する・存続するという意味で、bestaan in〜で〜に存在する、bestaan uit〜で〜で構成される、bestaan van~で〜に頼って生活する、bestaan voor〜で〜のために生きる、bestaan iem. Van na(bij)で誰々の近い親戚にあたるという意味にもなります。

 

Keurenは検査する、試飲するという意味です。一方でkeurigでは選りすぐられた、優れた、見事なというように、検査されて評価されるという意味になります。Keurは品質保証のマークや適切性、多様性などの意味があります。

Keurに対して、afkeurenは適切でないと判断する、批難するという意味になります。

Copyright©️2018 オランダ語独学のすゝめ All rights reserved.