オランダ語 独学のすゝめ

オランダ語は独学で習得出来る。情報さえあれば。

NT2 voorbereidexamen解説〜2009/lezen・大問1〜

スポンサーリンク


スポンサーリンク


f:id:tatsuki_11_13:20180406212610p:plain 

Voorbeeldexamens Programma II 2009 - Staatsexamens Nt2

こちらからダウンロードできる、NT2−2009のリーディングの過去問の解説です。

このページは大問1のみの解説です。

 

 

・本文

De individuele procedure voor klachten over handelingen, gedragingen en nalatigheden

Voorbeelden van handelingen, gedragingen en nalatigheden, waartegen een klacht kan worden ingediend, zijn:

  • het niet, te laat of onzorgvuldig beantwoorden van uw brieven of vragen;
  • onheuse of onfatsoenlijke bejegeningen door medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam of bij haar werkzame derden, zoals belediging of dreiging;
  • onrechtvaardige of ongelijke behandeling.

 

・訳

扱いや態度、怠惰(やるべきことをしない)についての苦情の個人的な手続き。

苦情を申し出せる扱いや態度、怠惰の例は、

・あなたのメールや質問の返信が返ってこない、遅すぎるまたは不親切である。

・Erasmus大学ロッテルダム校の従業員または大学で働いている第三者による無礼やまともでない扱い、侮辱や脅しなどのようなもの。

・正当でないまたは平等でない扱い。

 

・解説

Gedragingは、gedragで態度という意味なのに対して、扱いや行動といういみになります。の動詞gedragenから来ていて、gedragenは振る舞うや行動するという意味です。

Dragenは支える、一緒に持ち運ぶなどの意味があります。ちなみに、dragenは不規則動詞で、droeg-gedragenです。

 

Nalatigは過失という意味なのですが、しなければいけないことをしなかった場合に使います。

 

Bij haarは代名詞で、hemは男性だけでなくde名詞全部の代名詞として用いられますが、haarは女性の代名詞としてのみ使われます。

しかし、この場合では大学の代名詞として用いられています。

 

Wekzaamは名詞に見えますが、働いているという形容詞です。または活動的なという意味にもなります。

 

 

・本文

De procedure werkt als volgt:

  1. Eerst hebt u een gesprek met een studentendecaan. Daarin kunt u allereerst alles over uw klacht vertellen. De studentendecaan zal dan beoordelen of het officieel indienen van de klacht mogelijk en zinvol is. Een klachtenprocedure is bijvoorbeeld niet mogelijk als het voorval waarop uw klacht betrekking heeft zich langer dan een jaar tevoren heeft afgespeeld, als u niet al het redelijke heeft gedaan om de zaak op te lossen, als de zaak reeds eerder is behandeld of als het een klacht is waarvoor een bezwaar- of beroepsprocedure of een andere klachtmogelijkheid openstaat.

 

・訳

手順は次のように実施されます

最初に、あなたは学生相談員との面会をします。そこで苦情について全て伝えることができます。そして、学生相談員は苦情の申し出が正式に可能で有意義か判断します。苦情手続きは例えば、苦情に関係するのが1年以上前に遡る場合、これまでその事柄を解決するために合理的に行ってこなかった場合、その事がすでに以前に取り扱われている、または苦情が困難や訴訟手続きまたはほかの苦情の可能性について公開する場合、は申請不可能です。

 

・解説

Decaanは相談員の場合もあれば学長を意味する場合もある。

 

Afspelenは再生するという意味で、〜が起こるという意味にもなる。

 

Beroepは職業、ビジネス、企業などの意味ですが、そのほかにも起訴、上訴という意味もあります。Beroep aantekenenやBeroep gaanで起訴する、上訴するになります。

 

 

・本文

2. Wanneer de conclusie is dat het beginnen van een klachtenprocedure mogelijk en zinvol is, dan dient de klacht officieel te worden ingediend door middel van het invullen en ondertekenen van een klachtenformulier. In dit formulier wordt onder meer de inhoud van uw klacht beschreven, en vermeld tegen welke persoon of instantie deze gericht is. Beklaagde ontvangt hiervan een afschrift.

・訳

結論として苦情手続きが開始可能で有意義な場合は、苦情は苦情フォームへの記入と署名の手段で公式に申し出が行われます。このフォームにとりわけあなたの苦情の内容が書かれ、この内容を向ける人や機関に対して言及されます。被告人はここでコピーを受け取ります。

 

・解説

Dienenは、仕える、奉仕する、役に立つなどの意味です。

 

Indienenでは提出する、申し出るになります。特に、人や機関に対して意見、依頼、苦情などを申し出る時に使います。

 

Onder meerはとりわけ、特にという意味になります。

 

Beschrijvenは記入するという意味です。用紙に記入する場合だけでなく、線や円を描くときにも使います。

 

Meldenは言及する、知らせる、発表するなど、何かを人に言葉で伝えるという意味になります。

Melden zichでは申し出る、出頭するという意味になります。

 

Afschriftは写しやコピーを意味します。ですが、afschrijvenでは書き写す以外に、書き終える、対象外にする(リストから消す)などという意味になります。

 

 

・本文

3. Nu kan de studentendecaan verder voor u aan het werk. Allereerst zal hij zoveel mogelijk relevante informatie inwinnen, ook bij de persoon of instantie waarover u hebt geklaagd. Vervolgens zal de studentendecaan trachten te bemiddelen.De praktijk leert dat klachten via een dergelijke bemiddeling, waarbij hoor en wederhoor wordt toegepast, veelal bevredigend kunnen worden opgelost. De kou is uit de lucht, de zaak ten einde.

4. Soms echter heeft de bemiddelingspoging géén succes. Daarbij zijn twee situaties denkbaar.

 

・訳

そこで、学生相談員はあなたのために働くことができます。まず、最初にできる限り多くのあなたが苦情したことの情報を収集します。あなたが苦情している人や場所からも。次に学生相談員は仲介を試みます。実際に苦情をそのような仲介を経て聴き、双方の意見をすり合わせます。大抵は解決されることができます。問題は解消され、仕事は終わります。

しかしながら、たまに仲介の試みが成功しないこともあります。そこには2つの理由が考えられます。

 

 

・解説

Winnenは勝つ以外にも採掘するという意味があります。Inwinnenでは情報を集めるという意味があります。

 

Trachtenは挑戦するという意味で、pogen,proberenなどが同意語です。

 

Hoor en wederhoor toepassenで双方の意見を合わせるという意味になります。

Wederはもう一度のweerの変形系です。

 

 

・本文

De studentendecaan heeft de indruk dat uw klacht grotendeels of misschien wel geheel terecht is, maar kan natuurlijk zelf niets beslissen. Hij geeft in dat geval een schriftelijk advies aan degene die wél een knoop kan doorhakken. Als uw klacht een docent of een facultair orgaan betreft, is dat de facultaire decaan. Betreft uw klacht een andere medewerker, een centraal orgaan of een bij de universiteit werkende derde, dan is dit het College van Bestuur of iemand die door dit college is aangewezen om namens het college over klachten te beslissen.

Is de facultaire decaan benaderd, dan is deze gehouden zijn conclusie en beslissing binnen vier weken na ontvangst van het advies aan u en aan beklaagde te laten weten.

 

・訳

学生相談員はあなたの苦情は大方、たぶん完全に正当だと感じるが、彼ら地震ではそれを判断することはもちろんできません。その場合、彼は文字での意見を判断ができる人に渡します。あなたの苦情が先生か教育機関に関係する場合は教育相談員に。あなたの苦情が他の従業員、中央機関または大学で働く第三者に関係する場合は、執行役員か苦情について判断するために役員に指名された代表に。教育相談員が取り組んだら、彼の結論と決定を勧告の受理から4週間以内にあなたと被告人に知らせるのは義務です。

 

・解説

Indrukは主に印象という意味で使われ、ますが、それ以外にも感情に対する影響や何かの形跡にも使います。

Indrukkenでは押す、押しつぶすという意味になります。

 

Schriftelijkは、何かを伝える時にmondelingが口頭でという意味に対して、書面でという意味になります。

Schriftelijk examenではライティングのテストになります。

 

Adviesはアドバイス、助言だけでなく、勧告という意味にも使われます。

また、op advies van〜で〜の指示に従ってという意味になります。

 

Degeneは〜の人というような意味で、degene dieaa〜やdegene met/in/onという感じで修飾する言葉がついて明確に理解できるようになります。

英語でいうthe oneのようなものです。

 

Een knoop doorhakkenはボタンを叩き割る、つまり決定する、判断するという意味です。

叩き割るのはやりすぎな気がしますが、つまりはボタンを押すということですね。

 

Collegeは英語では大学学部のような意味になりますが、オランダ語では協会・団体・機関、講義、中学・高校の部署の3つの意味になります。

オランダでは中学と高校の区別はなくmiddelbare schoolと言って、Collegeはその中でも普通教育を行うところを指すようです。

 

Aanwijzenはアドバイスを指摘する、パラメーターが指し示す、人員を割り当てるなどの意味で使われます。

Wijzenだと指摘する、示すという意味になり、toewijzenだと割り当てるという意味になります。

Aangewezenは最適な、明確なという形容詞として使えます。

 

Namensは〜の代わりにという意味で、in plaats vanが人だけでなく物にも仕えるのに対して、namensはnamens Pieterでピーターの代わりにというように、誰々の代わりにという場合にのみ使えます。

Om namensにすると〜を代表してという意味になります。

 

Benaderenは近づける、取り組む、差し押さえるという意味があり、差し押さえるは税金などを滞納した際の差し押さえというシチュエーションで主に使われます。

 

Gehoudenは義務という意味です。

 

 

・本文

Overschrijdt hij deze termijn, of wijkt hij zonder voldoende motivering van het advies af, dan richt de studentendecaan zich tot het College van Bestuur, het hoogste orgaan van de universiteit, dat vervolgens zelf een besluit neemt.

Is het College van Bestuur of zijn gemachtigde benaderd, dan is hij gehouden zijn conclusies en beslissing binnen vier weken kenbaar te maken.

 

・訳

彼がこの期間を超える、または完全な努力なしにこの勧告から逸脱した場合は、学生相談員が自身で次に決定を行う大学の最高機関である執行役員まで向かます。

執行役員か権力を与えられた者が取り組んでいる場合は、これが結論と決定を4週間以内に知れるようにすることは義務です。

 

・解説

Overschrijdenは、Schrijdenが大股で歩く、闊歩するという意味で、それに対してまたぐという意味と、加えて予算さんなどを超過するという意味があります。

 

Machtigenは権力を与えるという意味で、gemachtigdeは権力を与えられた者という意味になります。

 

・本文

Het is echter ook mogelijk dat de studentendecaan de klacht niet in overwegende mate terecht acht. In dat geval stelt hij u, de beklaagde, alsmede de facultaire decaan respectievelijk het College van Bestuur daarvan schriftelijk op de hoogte, en is de zaak gesloten.

Vanzelfsprekend wordt u altijd op de hoogte gesteld van de inhoud van het advies, de daaraan verbonden conclusies en eventuele vervolgacties.

Bezwaar/beroep tegen beslissingen die in het kader van deze klachtenprocedure genomen zijn, is niet mogelijk.

 

・訳

しかし、学生相談員がその苦情を最も重要な基準で正当に検討しないことも可能です。この場合、学生相談員はあなた、被告人、また執行役員を代表して教育相談員は書面で通知され、この案件は終えられます。

言うまでもなく、あなたは結論とそれによって起こり得る次の行動についての勧告の内容を常に知らされます。

苦情手続きの一連の流れで決められた決定に対する異議・上訴はできません。

 

・解説

Echterはしかしと言う意味の副詞ですが、接続詞としても使えます。

 

Overwegendは最も重要な、圧倒的にと言う意味の形容詞です。Overwegenという動詞から来ていますが、overwegenは計り直す、検討するという意味になります。

Overwegende mateは他より優位にと言う意味になります。

 

Mateはmaatと同じで、サイズ・量、尺度や小節などの意味になります。

 

Achtenは見なす、気にすると言う意味の動詞です。見なすには、彼に責任があると見なすという意味合いや、車を高く見積もるという意味もあります。

 

Alsmedeは〜を加えてと言う意味の副詞で、enよりも加えてと言う意味合いが強くなります。

 

Respectievelijkはそれぞれという意味で、A、B、C、Dはそれぞれ10円、20円、30円、40円ですというように使えます。

 

Op de hoogteは知らされたという意味です。

 

Bezwaarは異議と困難という2つの意味があります。またberoepにも職業、ビジネスと言った意味に加え上訴、告訴という意味があります。

 

Kaderは枠組みや役員と言った意味があり、in het kader vanは〜の一連のという意味になります。

Copyright©️2018 オランダ語独学のすゝめ All rights reserved.