オランダ語 独学のすゝめ

オランダ語は独学で習得出来る。情報さえあれば。

NT2過去問解説 2001-2002/lezen・大問6

スポンサーリンク


スポンサーリンク


f:id:tatsuki_11_13:20180424034434p:plain

Voorbeeldexamens Programma II 2001-2002 - Staatsexamens Nt2

オランダ語試験のNT2の過去問解説です。
上記のリンク(NT2公式HP)より過去問はダウンロードできます。
こちらは2001-2002年度の大問6のみの回答です。

 

 

De meeste niet-communistische landen kozen na de Tweede Wereldoorlog voor vrijhandel. Protectie werd verworpen, omdat hierdoor in de jaren '30 de crisis niet was overwonnen. Deze vrijhandel maakte het mogelijk dat grote bedrijven zich in verschillende landen konden vestigen. In de jaren ‘20 was het al dikwijls voorgekomen dat moederbedrijven elders in de wereld "dochters" in het leven riepen om grondstoffen te verwerven voor de moederbedrijven of om de distributie van goederen te regelen. Na de crisis en de oorlog namen veel bedrijven die draad weer op. Zo ging de Royal Dutch/Shell group, het grootste niet-Amerikaanse bedrijf ter wereld, zich niet alleen bezig houden met de raffinage van aardolie in Rotterdam, maar ook met de winning van olie en gas op tal van plaatsen in de wereld en met de verkoop van olie en van chemische producten die ervan zijn afgeleid. Unilever, na de Shell group het grootste bedrijf in West-Europa, beperkte zich niet tot haar oorspronkelijke producten, margarine en zeep.


・訳
多くの非共産主義国第二次世界大戦後は自由貿易を選択しました。これによって30年代に危機を乗り越えられなかったことで、保護は拒否されました。この自由貿易は、大企業が異なった国で事業を立ち上げることを難しくしました。1920年代には親会社が世界のあちこちに親会社のために資源を獲得するためや物の貢献を準備するための子会社を立ち上げることがしばしば予期されました。危機と戦争の後、多くの企業がその間をつなぎました。非アメリカ企業で世界で最も大きいロイヤルオランダ・シェルグループは、ロッテルダムでの石油の洗練だけに従事しているのではなく、世界中の場所での石油やガスの採掘やオイルやそれからできる化学製品の販売まで行っています。西ヨーロッパでシェルグループの次に大きい企業のUnilieverは、この本来の製品であるマーガリンや石鹸だけに絞っていません。

 

・解説
Vrijhandelは自由貿易
Dikwijlsはしばしば。
In het leven roepenは設立する、誕生させる。
Regelenは規制する、準備する。
De draad opnemenでつなぎ合わせる。
Raffinageは洗練。Rafinerenが同士で洗練する。
Aardolieは石油。

 

Deze onderneming exploiteert ook plantages in Nigeria en Zaire, produceert diepvriesvoedsel en ingeblikt vlees, beheert bedrijven die verpakkingsmateriaal leveren en bedrijven die vervoer over zee en over de weg regelen, enzovoort. Naast Shell en Unilever behoren British Petroleum, Philips en Volkswagenwerk tot de grootste West-Europese bedrijve die hun zaken op een dergelijke manier aanpak ken. Deze bedrijven met vestigingen en werknemers spreid over de hele wereld worden multinationals genoemd. Multinationals zijn in staat regeringen onder grote druk te zetten, bijvoorbeeld door te dreigen de productie van een bepaald bedrijf naar een ander land over te brengen. De multinationals hebben in de opbloei van de West-Europese economie na 1945 een steeds belangrijkere rol gespeeld. Pas in de loop van de jaren "70 werden velen zich in West-Europa duidelijk bewust van de bezwaren die eraan multinationals kleven. Door de eoonomische teruggang kwamen de multinationals in problemen. De productie van grondstoffen en goederen werd duurder en de afzet liep terug. Om de teruggang het hoofd te bieden gingen de multinationals bedrijven verplaatsen naar landen waar lagere lonen het mogelijk maakten goedkoper te produceren. Wat voor de multinationals goed bleek, was niet tevens voordelig voor de West-Europese staten. Daar nam de werkloosheid toe. Een ander probleem met multinationals werd duidelijk toen de regeringen van de West-Europese staten merkten dat het nauwelijks mogelijk was de multinationals aan nationale bepalingen te binden. De bedrijven konden telkens ontsnappen naar landen waar die bepalingen niet golden.

・訳
この企業は、NegeriaとZaireでの農業、冷凍・缶詰肉の製造、包装用材を届ける企業と海や道を超えて配達する企業の管理などにまで手を伸ばしている。ShellとUnilieverの次にBritish Petroleum、Philipsそしてヴォルクスワーゲンが西ヨーロッパで最も大きい同様な方法で彼らの仕事を持っている企業です。これらの企業は世界中に広がる支店と従業員で多国籍企業と呼ばれます。多国籍企業は、ある企業から他の国に製品を持ち運ぶことを脅すことなどで、高い圧力を与えられる状態を準備しています。多国籍企業は、1945年以降の西ヨーロッパ経済の繁栄に常に重要な役割を持っていました。1970年代の経過ともに、多くが西ヨーロッパに多国籍企業を定着させることが問題の明確な認識になりました。経済の見返りによって、多国籍企業は問題になりました。資源や道具の製品が高くなり、売れ行きが落ちてきました。低迷に対処するために多国籍企業は安い給料の国に安く製造することを可能にするために移動し始めました。多国籍企業のためによかったのは、西ヨーロッパのための格安でもなかったのです。それに失業が加わりました。多国籍企業の他の問題は、西ヨーロッパの制限が出た時には、多国籍企業を国家規定に縛ることがほとんど不可能であったことが明確になりました。企業は規制が有効でない国からの脱出が幾度となく可能でした。

 

・解説
Exploiterenは開拓する。
Plantageは大農業。
Enzovoortはなどなど。
Vestigingは開業・設立、支店。
Opbloeiは繁栄。
Teruggangは低迷。
Afzetは販売・売れ行き。
Het hoofd biedenは対処する。
Voordeligは有利な、低価格な。
Telkensは幾度となく、何度も。
Goldenはgeldenの過去形。

Copyright©️2018 オランダ語独学のすゝめ All rights reserved.